ثبت شرکت تعاونی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تعاونی در استان شهر قزوین

شرکت تعاونی شرکتی که از حداقل ۷ نفر سهام دار تشکیل می گردد که به۲ صورت تعاونی تولید و تعاونی مصرف در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد. درنظر داشته باشید برای ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید هیئت مؤسس پس از تشکیل جلسه موسسین صورتجلسه مربوطه را به اداره تعاون ارجاع و مجوز لازم جهت ثبت شرک تعاونی دراداره ثبت شرکتها را اخذ نماید

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

علی اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت تعاونی در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین