تاسیس موسسه غیر تجاری در استان شهر قزوین

تاسیس موسسه غیر تجاری در استان شهر قزوین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه غیر تجاری :
- اساسنامه
- تقاضانامه
- صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,تاسیس موسسه غیر تجاری در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین